Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Motor Trading Valkenswaard

Artikel 1 Definities
1.1 Onder Motor Trading Valkenswaard wordt in deze voorwaarden verstaan de detailhandelaar in gebruikte motorfietsen, motorfiets-onderdelen, partij-onderdelen, alsmede alle overige onderdelen en aanverwante artikelen. Motor Trading Valkenswaard is een onderdeel van Motor-Bram, ingeschreven in het handelsregister onder inschrijvingsnummer 78701155 en bij de Belastingdienst handelend onder fiscaal nummer NL861499979B01
1.2 Onder “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, klant, aanbesteder of ieder, die met Motor Trading Valkenswaard een overeenkomst aangaat of wil aangaan, en eveneens diegene aan wie, of voor wie Motor Trading Valkenswaard een aanbieding doet.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle aanvaarde opdrachten tot levering van zaken of diensten door Motor Trading Valkenswaard. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling houdt in dat de koper deze leveringsvoorwaarden accepteert.
2.2 De toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper wordt door Motor Trading Valkenswaard niet aanvaard en uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat in geval van strijdigheid van beide voorwaarden, de bepalingen in de algemene voorwaarden van Motor Trading Valkenswaard prevaleren.
2.3 De koper en Motor Trading Valkenswaard kunnen alleen rechtsgeldig afwijken van de inhoud en toepasselijkheid van deze voorwaarden mits dat uitdrukkelijk wordt overeengekomen en schriftelijk wordt vastgelegd.
2.4 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de koper, voor de uitvoering waarvan door de koper van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of op een andere wijze niet van toepassing zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.
2.6 Indien Motor Trading Valkenswaard met de koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en prijzen
3.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s, waarbij de margeregeling van toepassing is op grond van artikel 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968.
Indien margeregeling niet van toepassing is, is het BTW-tarief  21% van toepassing voor overige aangeboden producten.
Standaard zijn de vermelde prijzen in onze webshop marge-prijzen, tenzij niet nadrukkelijk anders vermeld zijn de prijzen exclusief BTW. Marge-prijzen worden vermeerderd met met het geldende BTW-tarief.
Prijzen zijn exclusief verzendkosten. De prijzen van bestelde artikelen worden niet na plaatsing van bestelling verhoogd.
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijsopgaves of aanbiedingen van Motor Trading Valkenswaard hebben, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een geldigheidsduur van 10 dagen, te rekenen vanaf de datum der prijsopgave of aanbieding.
3.3 Alle prijsopgaves van Motor Trading Valkenswaard zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Motor Trading Valkenswaard onder normale omstandigheden.
3.4 Elke verkoop wordt door een bevestiging van kracht met ingang van de datum van deze bevestiging. Indien de aanvaarding door de koper afwijkt van het aanbod van Motor Trading Valkenswaard, is Motor Trading Valkenswaard daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Motor Trading Valkenswaard anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Motor Trading Valkenswaard niet tot uitvoering van een gedeelte van het door hem aangebodene tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Indien de koper een schriftelijke bevestiging achterwege laat, maar wel feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst, hetzij door actief, hetzij door passief handelen, wordt deze overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op de wijze zoals door Motor Trading Valkenswaard geoffreerd en nader bepaald is.
3.7 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met Motor Trading Valkenswaard of diens ondergeschikten binden de Motor Trading Valkenswaard uitsluitend voorzover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.
3.8 De prijzen in de aanbiedingen of prijsopgaves zijn onder voorbehoud van typefouten, correcties en prijswijzigingen.
3.9 Deelleveringen kunnen door Motor Trading Valkenswaard apart gefactureerd worden.
3.10 Motor Trading Valkenswaard mag te allen tijde prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbod en aanvaarding enerzijds en feitelijke levering anderzijds prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van één van de hierna te noemen zaken, zoals verhoging van de tarieven van materialen en prijzen van transportkosten.
3.11 Aanbiedingen en prijsopgaves zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3.12 Het bestelde artikel kan afwijken van het getoonde artikel op de website. Motor Trading Valkenswaard probeert in zoveel mogelijk gevallen, de juiste afbeelding te tonen. Afwijkingen geven geen recht om de koopovereenkomst te ontbinden.
3.13 Op de website zijn alle zaken zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven desondanks zijn de genoemde bedragen en omschrijvingen onder voorbehoud van fouten of wijzigingen.

Artikel 4 Annulering
4.1 Slechts met schriftelijke instemming van Motor Trading Valkenswaard kan een eenmaal door Motor Trading Valkenswaard bevestigde verkoop worden geannuleerd.
In een dergelijk geval is de wederpartij verplicht de kosten die Motor Trading Valkenswaard door de annulering zal maken vooraf aan Motor Trading Valkenswaard te voldoen.

Artikel 5 Levering
5.1 Voor de verzending van de zaken rekent Motor Trading Valkenswaard verzendkosten.
Motor Trading Valkenswaard is gerechtigd zelf de wijze van transport en verpakking te bepalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
De koper kan op zijn verzoek en met toestemming van Motor Trading Valkenswaard de goederen eveneens ophalen bij Motor Trading Valkenswaard. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de koper niet gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen of aanspraak te maken op een vorm van korting.
5.2 Motor Trading Valkenswaard is bevoegd om een verkoop of bestelling in zijn geheel dan wel in gedeelten te leveren.
Motor Trading Valkenswaard is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
5.3 De zaken gelden als geleverd door het aftekenen door of namens de koper van de afleverbon.
5.4 Indien het ondertekenen van de afleverbon achterwege blijft, gelden de zaken c.q. diensten als geleverd indien dit uit andere feiten of omstandigheden blijkt, zoals het zonder schriftelijk protest behouden van facturen en het afnemen van de zaken.
5.5 Direct nadat de zaken als geleverd gelden, draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld of opzet van de Motor Trading Valkenswaard te wijten.

Artikel 6 Levertijd

6.1 Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en het moment van aflevering.
6.2 Indien Motor Trading Valkenswaard een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Motor Trading Valkenswaard schriftelijk in gebreke te stellen.
6.3 Indien Motor Trading Valkenswaard gegevens behoeft van de koper of indien de koper op andere wijze verplichtingen na dient te komen of medewerking dient te verlenen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd verlengd tot het moment dat de koper aan zijn verplichtingen voldaan heeft.

Artikel 7 Betalingen
7.1 Betalingen dienen ofwel te geschieden bij of voor aflevering, hetzij middels storting of overmaking, hetzij contant, ofwel binnen 10 dagen na factuurdatum, een en ander ter nadere bepaling van Motor Trading Valkenswaard.
7.2 Consumenten dienen het factuurbedrag voor of bij aflevering van de te leveren zaken te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
7.3 Motor Trading Valkenswaard behoudt zich het recht voor om onder rembours, tegen vooruitbetaling of tegen contante betaling te leveren, wanneer dit naar zijn oordeel gewenst of noodzakelijk mocht zijn.
7.4 Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper niet op.
7.5 Het is de koper niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tot verrekening of korting over te gaan
7.6 Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn is de koper een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan. Tevens is de koper buitengerechtelijk kosten verschuldigd welke berekend worden aan de hand van het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van 100 euro  die Motor Trading Valkenswaard door de annulering zal maken vooraf aan Motor Trading Valkenswaard te voldoen
7.7 Indien Motor Trading Valkenswaard zijn vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de koper, zulks inclusief kosten faillissementsaanvraag en kosten van opvorderen van de eigendommen van de Motor Trading Valkenswaard. Voornoemde kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom en verschenen rente.
7.8 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van de koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Motor Trading Valkenswaard op de koper onmiddellijk en in haar geheel opeisbaar.
7.9 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door Motor Trading Valkenswaard geleverde zaken blijven eigendom van Motor Trading Valkenswaard totdat de koper alle verplichtingen uit alle met Motor Trading Valkenswaard gesloten overeenkomsten is nagekomen.
8.2 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden te verpanden of anderszins rechten van derden op de zaken te vestigen

Artikel 9 Garantiebepalingen en reparaties
9.1 Motor Trading Valkenswaard verleent geen garantie over gebruikte producten en over producten in ongeopende verpakking, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard een garantie te geven van een in onderlinge overleg afgesproken garantietermijn en de garantieperiode is vermeld op de aankoopfactuur.
9.2 Onze verplichtingen uit hoofde van de garantie als gegeven en sub. 9.1 strekken niet verder dan het kosteloos repareren of het kosteloos vervangen van een product of onderdeel daarvan; zulks ter keuze van ons en binnen een door ons te bepalen, redelijke termijn
9.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken ontstaan ten gevolge van:
– niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
– anders dan het voorziene normale gebruik;
– normale slijtage;
– accu’s;
– ongeval;
– het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en normale onderhoudszorg
– montage of reparatie door de opdrachtgever of derden, zonder schriftelijke toestemming van Motor Trading Valkenswaard;
– ondeskundige reparatie door de koper;
– door de koper toegepaste niet originele onderdelen;
– en indien de oorzaak van het gebrek is gelegen buiten het product.
Om gebruik te maken van de service en garantie dient u altijd te beschikken over de originele aankoopbon
9.4 Op de nieuw geleverde zaak wordt garantie verleend gedurende de periode als de fabrikant of de importeur van de zaak garantie op de zaak verleend.
9.5 De garantie zoals omschreven in sub. 9.3 vervalt in het geval van:
a. Het niet juist opvolgen van de bedrijfsinstructies, verzorgings en onderhoudsvoorschriften en het niet gebruiken van het geleverde naar de aard en volgens normale technische begrippen, daaronder onjuiste en/of onzorgvuldige montage of installatie begrepen.
b. Onvoldoende onderhoud
c. Het monteren en/of repareren en/of in bedrijfstellen door de wederpartij of een derde van geleverde zaken zonder toestemming van Motor Trading Valkenswaard.
d. Zich voordoende onregelmatigheden in stroomvoorziening
9.6 Indien Motor Trading Valkenswaard onderzoek naar de zaak verricht of laat verrichten en er uiteindelijk niet onder garantie gerepareerd kan worden, is Motor Trading Valkenswaard gerechtigd aan de koper onderzoekskosten in rekening te brengen.
9.7 Zolang de koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepalingen.
9.8 De koper is gehouden te bewerkstelligen dat personeel van Motor Trading Valkenswaard, of door hem ingeschakelde derden, bij de geleverde zaak toegelaten worden en in de gelegenheid gesteld worden om de geleverde zaak te onderhouden, te controleren of te repareren. Op verzoek van Motor Trading Valkenswaard is de koper gehouden de zaak voor genoemde handeling(en) af te staan.
9.9 Reparaties worden uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven, met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden bepaald is.
9.10 Motor Trading Valkenswaard is gerechtigd om zich, bij de uitvoering van werkzaamheden, bij te laten staan door derden.
9.11 Motor Trading Valkenswaard stelt alleen dan de vervangen materialen of zaken aan de koper ter beschikking indien deze daarom nadrukkelijk bij de levering of bestelling heeft verzocht. Blijft dit verzoek achterwege, dan worden deze vervangen materialen en zaken eigendom van Motor Trading Valkenswaard, zonder dat de koper op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.
9.12 De koper dient voor voornoemde handelingen de zaak in Nederland aan de Motor Trading Valkenswaard aan te bieden.
9.13 De garantieregeling zoals vermeld in dit artikel geldt tenzij schriftelijk anders met Motor Trading Valkenswaard is overeengekomen.

Artikel 10 Retourzendingen
10.1 Retourzenden van gebruikte zaken is niet mogelijk tenzij anders schriftelijk is overeengekomen
10.2 Retourzenden van nieuwe zaken worden binnen 7 dagen na factuurdatum geaccepteerd. Voorwaarde hierbij is dat het artikel onbeschadigd, ongebruikt, en in de originele onbeschadigde verpakking wordt teruggezonden. Dit is niet geldig voor artikelen die om technische redenen niet kunnen worden omgeruild. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de koper.
10.3 Om gebruik te maken van de service dient u altijd te beschikken over de originele aankoopfactuur
10.4 Een eventueel reeds gedane betaling zal, exclusief de gefactureerde vervoerskosten, uiterlijk, binnen 14 dagen na de annulering gerestitueerd worden
10.5 Levering van verkeerde zaken dienen ongebruikt en onbeschadigd geretourneerd te worden op kosten van Motor Trading Valkenswaard.
Op kosten van Motor Trading Valkenswaard wordt vervolgens binnen zeven werkdagen het juiste product toegestuurd, of mocht het product niet voor handen zijn zullen de aanschafkosten worden gecrediteerd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van Motor Trading Valkenswaard is beperkt tot nakoming van de in deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
11.2 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Motor Trading Valkenswaard, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 12.1, is alle aansprakelijkheid van Motor Trading Valkenswaard, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien de afnemer een consument is of daarmee gelijk is te stellen en ten opzichte van hem een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.
11.3 Motor Trading Valkenswaard is op geen enkele wijze aansprakelijk voor door derden aangebrachte aanpassingen van de door de Motor Trading Valkenswaard geleverde zaken, tenzij de aanpassingen door deze derden in opdracht van Motor Trading Valkenswaard werden uitgevoerd.
11.4 In geval de koper geen consument of een daarmee gelijk te stellen afnemer is, is hij gehouden Motor Trading Valkenswaard te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Motor Trading Valkenswaard in deze voorwaarden in de verhouding met de koper is uitgesloten.
11.5 Indien Motor Trading Valkenswaard aansprakelijk is voor door de koper en/of derden geleden schade ten gevolge van de aan de leverancier toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Artikel 12 Reclamering
12.1 Reclamering terzake geleverde hoeveelheden en waarneembare gebreken of niet waarneembare gebreken, dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 7 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak aan de koper, in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de koper aan Motor Trading Valkenswaard te geschieden.
12.2 Bij overschrijding van de termijnen vervalt elke aanspraak tegen Motor Trading Valkenswaard terzake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
12.3 Reclames zullen binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Indien een reclame over geleverde zaken door Motor Trading Valkenswaard wordt geaccepteerd, zal aan Motor Trading Valkenswaard de nodige tijd worden gegund om de zaak te vervangen c.q. te herstellen.
12.4 Ook indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren, dan is dit mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van Motor Trading Valkenswaard op de wijze zoals door Motor Trading Valkenswaard is aangegeven.
12.5 De koper dient Motor Trading Valkenswaard in de gelegenheid te stellen de klacht te (doen) onderzoeken.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
13.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is Motor Trading Valkenswaard gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Motor Trading Valkenswaard bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
13.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden onder meer verstaan elke van de wil van Motor Trading Valkenswaard onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transport-moeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Motor Trading Valkenswaard of diens leveranciers.
13.3 Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Motor Trading Valkenswaard gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de koper niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de koper, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Motor Trading Valkenswaard gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Motor Trading Valkenswaard bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
13.4 Voorts is Motor Trading Valkenswaard bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer, kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Motor Trading Valkenswaard op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Motor Trading Valkenswaard de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13.6 Motor Trading Valkenswaard behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht
14.1 De rechter in de vestigingsplaats van Motor Trading Valkenswaard is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, die zullen ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst. Niettemin heeft Motor Trading Valkenswaard het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.2 Voor zover de in het vorige lid omschreven geschillen volgens regels van Nederlands burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute competentie van de rechtbank, sector kanton, zal uitsluitend de bevoegde rechter van de sector kanton het geschil kunnen beslechten.
14.3 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.